ID :ทะเบียนบุคคล :รหัสสถานบริการ :ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ :สถานที่เกิดอุบัติเหตุ :ประเภทการมารับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน :ประเภทผู้บาดเจ็บ (อุบัติเหตุจราจร) :Label :การดื่มแอกอฮอลล์ :การใช้ยาสารเสพติดขณะเกิดอุบัติเหตุ :การคาดเข็มขัดนิรภัย :การสวมหมวกนิรภัย :การดูแลการหายใจ :การห้ามเลือด :การใส่ splint/slab :การให้น้ำเกลือ :ระดับความเร่งด่วน :ระดับความรู้สึกทางด้านตา :ระดับความรู้สึกทางด้านการพูด :ระดับความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหว :