ID :ทะเบียนบุคคล :รหัสสถานบริการ :รหัสยา 24 หลัก หรือรหัสยาของสถานพยาบาล :ชื่อยา :จำนวน :หน่วยนับของยา :ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ :ราคาขาย :ราคาทุน :เลขที่ผู้ให้บริการ :